Topic

By . Latest revision .

Den första inlämningen i kursen “Självständigt arbete i webbprogrammering” är topic. I vårt topic formuleras en grov ram för arbetet. Topicet lämnas in och utvärderas och godkänns av kursledningen (kursansvarig och examinatorer). När topic är godkänt så tilldelas en handledare.

#Förkunskaper

Du har jobbat igenom övningarna “Skriv en forskningsfråga” och “Sök litteratur”. Du har dessutom bekantat dig med tidigare arbeten och SWEBOK.

#Mall för topic dokumentet

En mall för Topic dokumentet finns som ett samlat dokument. Strukturen beskrivs även nedan.

#Preliminär titel för arbetet

Förutsättning: Studenten har en kund och input från kund att jobba med.

Ange ditt namn och epost.

#Introduktion

Skriv ett stycke (5-10 meningar) om bakgrunden till ditt arbete, vem som är kunden och ge en allmän introduktion till själva arbetet. Sätt in läsaren i den “världsbild” som ligger för arbetet.

#Fokusområden

Vad planerar du att undersöka? Inled med en kort och tydlig introduktion i ett stycke.

Punktlista dina olika fokusområden och beskriv dem kort.

Specificera preliminära frågeställningar du ämnar försöka besvara. Skriv dina frågeställningar som numrerade forskningsfrågor (RQ1, RQ2 osv.). Ta gärna inspiration från och hjälp av https://skrivguiden.se/skriva/skrivprocessen/#syfte. Speciellt stycket under Tre exempel på syften, problemformuleringar och forskningsfrågor:.

Specificera preliminära mål, vad vill du uppnå.

Hur avgränsar du arbetet, berätta vad som inte ingår i din studie, så att det blir tydligt.

Tänk på att försöka avgränsa dig så området inte blir för omfattande. Kanske bör du prioritera redan nu, kanske fokusera på ett smalare område? Fundera.

#Samla, analysera, värdera

Finns det data/mätvärden som samlas in? På vilket sätt? Hur tänker du analysera dessa data för att komma fram till ett resultat?

Kanske handlar det om en metod, vilken data/mätvärden samlas in, när sker insamlingen, på vilket sätt samlas data in?

Har du redan nu tankar om vilken/vilka metoder som kan vara relevanta för ditt arbete?

#Motiv och Värde

Ange motiv och vilket värde som finns i att genomföra arbetet. Varför är det valda området viktigt? För vem har det ett värde? Kanske har arbetet olika värden för dig och för kunden, var tydlig att ange båda om de finns.

Försök ge läsaren en helhetsbild, samt lyft upp eventuella problem och utmaningar som du ser.

Inkludera referenser.

#Litteratursökning

Gör en första sökning i litteratur och se vad som skrivits om ditt problemområde tidigare. Summera kort (5-10 meningar) om resultatet från din litteratursökning och berätta hur du utförde litteratursökningen.

Spara ned de artiklar/material du hittar i en referenslista som du kan bygga vidare på under ditt arbete.

#Referenser

Lista de artiklar/material som du avser referera i ditt arbete. Se till att använda ett vedertaget format på hur du skriver dina referenser. Använd IEEE-standarden.

#Kravspecifikation

 1. Använd ovanstående mall för att underlätta både för dig och för kursledningen.

 2. Fokusera på att författa 2 (maximalt 3) avgränsade, specifika och tillräckligt komplexa forskningsfrågor.

 3. Genomför en preliminär litteratursökning enligt övningen. Se till att använda referenser enligt IEEE-standarden på ett korrekt sätt.

#Checklista

Mitt bästa tips är, när du anser dig klar med din topic, ta då en fika och en kort promenad, låt hjärnan vila, läs sedan genom din topic en gång till och fila ytterligare lite till på texten.

 • Har du förklarat vinsten med att göra ditt arbete, varför är ditt arbete intressant för omvärlden?
 • Är dina forskningsfrågor tydliga?
 • Går frågorna besvara med den data du avser samla in?
 • Flummar du med bla-bla text? Kan du skriva kortare, tydligare?
 • Har du skrivit i kortaste laget? Behöver du skriva mer text?
 • Räkna antalet referenser? Tror du någon kommer klaga? Kanske du vill ha någon mer? Du hittar dem snabbt, snowballa lite.
 • Slarva inte med typografin och dokumentets struktur. Stavfel, meningsbyggnad, tydliga rubriker, rätt typsnitt och intendering - i hela dokumentet.
 • Använd rätt sätt att ange referenser, redan från dag 1.

Tänk att detta dokumentet är det första din handledare kommer att läsa, känns det rätt?

#Revision history

 • 2022-12-16: (A, efo) Första utgåvan.

Document source.