Proposal

By . Latest revision .

Den andra inlämningen i kursen “Självständigt arbete i webbprogrammering” är proposal. Du har förfinat ditt topic med ett stort fokus på forskningsfrågorna och metoden. Din handladare godkänner arbetet när du har lämnat in, så se till att du har haft bra kommunikation mellan dig och handledaren under arbetets gång.

#Förkunskaper

Du har läst igenom övningarna “En bra metod”, “Design Science”, “Intervjuer” och “Enkät”.

#Mall för proposal dokumentet

En mall för Topic dokumentet finns som ett samlat dokument. Strukturen beskrivs även nedan.

#Preliminär titel för arbetet

Ange ditt namn och epost.

#Introduktion

Förfina den bakgrund och introduktion du gav i topicen.

Använd dina referenser (IEEE-standard) inuti texten.

#Forskningsfrågor

Förfina från topicen.

Vad planerar du att undersöka? Inled med en kort och tydlig introduktion i ett stycke.

Specificera frågeställningar, 2-3 frågor. Dessa skall kontinuerligt granskas och uppdateras under arbetets gång. Dessa är de frågeställningar ditt arbete skall besvara.

Specificera mål, vad vill du uppnå med arbetet, vad avser du leverera när du är klar, rapport, annat?

Hur avgränsar du arbetet, berätta vad som inte ingår i din studie, så att det blir tydligt.

Har du avgränsat dig tillräckligt? Har du ett tydligt fokus? Låter ditt arbete intressant?

#Metod

Denna rubrik fanns inte i ditt topic, den hette där “Samla, analysera, värdera”.

Ange den/de metodier du tänker använda när du genomför ditt arbete.

När det gäller litteraturstudier kan det till exempel vara intressant att se hur du tänker utföra den.

 • Sökningsstrategi var/hur söker du
 • Vilka söksträngar använder du
 • Kriteria för att identifiera relevant litteratur

Beskriv hur du tänker utföra arbetet i övrigt.

 • En tydlig beskrivning på hur arbetet skall genomföras, använd materialet på dbwebb.se och se till att du har referenser till metodlitteraturen.
 • Vilken data skall samlas in, när och hur skall den samlas in?
 • Hur tänker du använda den insamlade data och värdera, analysera den?

#Motiv och Värde

Förfina och uppdatera från topic.

Ange motiv och vilket värde som finns i att genomföra arbetet. Varför är det valda området viktigt? För vem har det ett värde? Kanske har arbetet olika värden för dig och för kunden, var tydlig att ange båda om de finns.

Försök ge läsaren en helhetsbild, samt lyft upp eventuella problem och utmaningar som du ser.

Eventuellt sammanfoga detta stycke med nedanstående stycke för litteratursökning.

Inkludera referenser.

#Litteratursökning

Skriv en textmassa där du skriver om resultatet av din litteratursökning och gör referenser till artiklar/material du hittat.

#Planering

Gör en trovärdig planering för genomförande av ditt projekt och ange leveranser och hållpunkter. Kom ihåg att du har leveranser både till kund och till kursen.

#Referenser

Lista de artiklar/material som du avser referera i ditt arbete. Se till att använda IEEE-standarden när du skriver dina referenser.

#Kravspecifikation

 1. Använd ovanstående mall för att underlätta både för dig och för din handledare.

 2. Fokusera på att författa 2 (maximalt 3) avgränsade, specifika och tillräckligt komplexa forskningsfrågor.

 3. Genomför en litteratursökning enligt övningen i Topic. Se till att använda referenser enligt IEEE-standarden på ett korrekt sätt. Denna del av proposal kan i princip flyttas direkt till rapporten sen.

 4. Beskriv din(a) valda metod(er) utifrån metodlitteraturen och metodiken vad? varför? hur? (se En bra metod). Se till att du har ett antal referenser om metodiken och följ best practice för att stärka arbetets värde och reproducerbarhet. Denna del av proposal kan i princip flyttas direkt till rapporten sen.

#Checklista proposal

Denna checklista används av handledaren när ditt proposal ska godkännas. Diskutera gärna arbetet med din handledare utifrån checklistan.

Checkpoint Checked
The research question shall be focused on investigating something unknown. Not that the students shall learn something by for example reading about it in the literature or implementing an algorithm in a specific programming language. Are the characteristics defined in the research question(s) of interest to explore?
Are the research methods defined? Especially concerning each step in the process of empirical research, but also search criteria for literature search.
Are the sources suitable and cited/referenced correctly? Are the number of sources sufficient for starting the work with the thesis?
Is the extent and scope of the empirical study reasonable, i.e. not too big and not too small?
Is the analysis of the empirical data to be collected described in sufficient detail/extent?
Is the approach for collecting data reasonable? Is there a realistic approach for collecting enough data, considering the research questions defined?

Checklistan finns även som ett kalkylark om man vill skriva ut och använda.

#Revision history

 • 2022-12-19: (A, efo) Första utgåvan.

Document source.