Generell examen

När man går ett program så får man en program examen, en examen som visar att man uppfyllt alla kriterier och kurser som ligger i programmets utbildningsplan. Om man inte kan fullfölja utbildningsplanen så finns möjlighet att ansöka om tillgodoräknanden eller om anpassad utbildningsplan för att byta ut specifika kurser i utbildningsplanen.

Om man inte uppfyller alla krav, eller mer fritt vill välja vilka kurser som ingår i en examen, då kan man ansöka om en generell examen.

Generell examen

BTH erbjuder generella examen inom de områden som anges i examensförordningen. Dokumentet heter “Lokal examensordning för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå” och det är normalt sett googlingsbart.

De examina som är aktuella här är troligen högskoleexamen och kandidatexamen. Låt oss se vad som ställs för krav på dessa examina.

Högskoleexamen

Från högskoleförordningen:

Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.

Specifikt för BTH:

För högskoleexamen krävs minst 60 högskolepoäng inom inriktningen/huvudområdet, varav minst 7,5 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete) (G1E-nivå).

Examensbenämning: Högskoleexamen med inriktning mot <ämnet> Engelsk benämning: Higher Education Diploma with specialization in

Kandidatexamen

Från högskoleförordningen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Specifikt för BTH:

För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete (kandidatarbete) (G2E-nivå).

Examensbenämning (exempel):

  • Filosofie kandidatexamen, Huvudområde: Programvaruteknik
  • Teknologie kandidatexamen, Huvudområde: Datavetenskap

Ansökan och handläggning

Man ansöker om en generell examen direkt till BTHs examenshandläggare.

I examensordningen står följande om överlappande kurser:

Kurser vars innehåll i sin helhet överlappar varandra kan inte samtidigt ingå i en examen.

Om kursernas innehåll endast delvis överlappar varandra kan de samtidigt ingå i examen, under förutsättning att avdrag som motsvarar överlappningens omfattning i högskolepoäng görs i examensbeviset.

Examenshandläggaren gör alltid en bedömning om det finns överlapp vid en generell examen. Eftersom de inte är experter på innehållet i kurserna, så utgår de främst från kurstitel, nivå och ämne. Är de osäkra brukar de kontakta antingen programansvarig eller kursansvarig.

Summering

När man ansöker om en generell examen är det alltså relativt fritt att komponera de kurser som leder fram till en examen.

Man bör inte läägga till alltför många kurser i programmering. Vi läser rätt mycket programmering som det är. Att lägga till fler programmeringskurser bör troligen leda till överlapp, helt eller delvis.

Vi läser mycket kurser i vårt grundämne så normalt är 60/90hp inte ett bekymmer att nå. För en treårig examen behöver man beakta kravet om kurser på G2 nivå.

Det finns inga hinder mot att lägga till kurser i diverse ämnen, även kurser likt “Harry Potter och hans världar” är alltså en kurs som passar in i en generell examen, rent formellt sett.

Vill du ha någon att prata med så kan du vända dig till din programansvarige eller studievägledaren.

#Revision history

  • 2024-01-16: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.