Fusk och Disciplinnämnden

Plagiering, fusk, att medvetet försöka vilseleda — är olika benämningar på otillåtna medel när man studerar på dessa kurser.

Att kopiera andras kod/lösningar är plagiering. Programmering handlar om logik och struktur, det måste finnas individualitet i studentens kod som visar att studenten har skrivit den och förstår den. Att bara ändra variabelnamn, kommentarer och utskrifter räknas inte som att man har skrivit koden själv, vilket är att medvetet försöka vilseleda.

Skicka inte hela filer och lösningar till era studiekamrater, även den som delar koden kan bli fälld för plagiering. Ni tänker det bästa om dem och att de inte bara ska kopiera din kod rakt av. Det händer väldigt ofta att kod kopieras rakt av utan att de säger det.

ChatGPT kan vara ett väldigt bra verktyg, men det kan också vara dåligt. Så fort man ber ChatGPT producera kod åt en är man inne på farligt vatten. Om ni gör det så betyder det troligen att minst en annan studiekamrat också gör det. Då riskerar ni att få samma kod som varandra av ChatGPT, och då fastnar ni i plagiering. Ett bättre sätt att använda ChatGPT är att be den förklara kod ni redan har skrivit, kod ni har hittat på nätet men inte förstår, eller kod som vi har visat på föreläsningar eller i övningar. Använd den som en hjälplärare, inte som en kodare. Det är ni som ska vara kodare.

Varför ska man inte plagiera kod? För då lär ni er inte hur man skriver den. Det kan vara jobbigt när inlämningsdatumet närmar sig och man har inte lyckats lösa uppgiften. Då är det lätt att be någon om “hjälp”, man har kanske tanken att man ska bara kolla lite och få inspiration. Men om man inte stannar där utan kopierar hela lösningar då har ni missat allt ni ska lära er. I efterkommande uppgifter och kurser förväntas ni att kunna sakerna som vi lär er i denna uppgift/kursen. Då förskjuter ni bara problemet, för då kan ni inte det som behövs i nästa uppgift/kurs. Ett annat problem med att “få inspiration” av annan kod är att när ni väl har sett koden så kan ni inte skriva den på något annat sätt. Eftersom ni inte förstår koden tillräckligt bra för att skriva den själv, då kan ni troligen inte heller skriva om lösningen ni får inspiration av.

Vad ska ni göra istället när detta problem uppstår? Be era lärare om hjälp, säg till dem att ni börjar halka efter och inte förstår vad ni ska göra i uppgiften eller hur den ska lösas. Vi vill att ni ska lära er och lyckas lösa uppgifterna.

Men detta sagt vill vi inte att ni inte ska hjälpa varandra. Det är jättebra att diskutera lösningar och kod och samarbeta med andra, man lär sig mycket av det. Men det är viktigt att komma ihåg att ni ska skriva er egen kod. Det finns jättemånga olika sätt att lösa samma problem på. Att fråga om hjälp i Discord-chatten eller berätta för någon där hur ni har löst en del av en uppgift gör inte att ni fastnar i plagiering. Det är bara när man har hela filer som ser likadana ut som man gör det.

Om en studiekamrat frågar er om att få se en fil eller en lösning och ni inte känner er bekväma med det, säg till dem att fråga lärarna om hjälp istället.

Om det inte står att en uppgift ska göras tillsammans ska varje student skriva sin kod/text själv.

Att förstå och kunna tillämpa programmeringskoncept är nyckeln till att bli en kompetent och självständig utvecklare.

#Får man använda AI som hjälpmedel

ChatGPT ger följande svar på frågan “Hur ska programmeringsstudenter använda dig på bästa sätt utan att fuska?” vilket jag tycker är ett väldigt bra svar.

Programmeringsstudenter kan använda AI-modeller som mig själv (GPT-3) på ett sätt som hjälper dem att förstå och lära sig, samtidigt som de undviker fusk. Här är några riktlinjer för hur du som student kan använda AI som mig på bästa sätt:

 1. Förstå att AI är en hjälplärare, inte en kodgenerator: Använd AI för att få förklaringar och hjälp med att förstå svåra koncept eller problem. Använd inte AI för att generera hela lösningar till uppgifter eller projekt. Att själv skriva och lösa kod är en viktig del av inlärningsprocessen.

 2. Använd AI för att förklara och klargöra: Om du stöter på kod eller begrepp som är svåra att förstå, kan du använda AI för att be om förklaringar eller exempel. Det kan hjälpa dig att bättre förstå och lära dig ämnet.

 3. Använd AI som en kompletterande resurs: Använd AI som en resurs tillsammans med dina kursmaterial, böcker och lärare. Det är en extra källa till information och hjälp, men det bör inte vara din enda källa.

 4. Diskutera med dina kamrater: Det är bra att diskutera problem och lösningar med dina studiekamrater. Det kan hjälpa dig att få olika perspektiv och förståelse. Använd AI för att stärka och fördjupa dessa diskussioner.

 5. Källhänvisningar: Om du använder information eller kod som du har fått från AI eller andra källor, se till att ge korrekta källhänvisningar. Det är viktigt att följa de akademiska reglerna och undvika att plagiera.

 6. Självständigt arbete: När du arbetar med programmeringsuppgifter och projekt, försök alltid att lösa dem själv i första hand. Använd AI och andra resurser som stöd för att förstå och komma vidare, men försök att skapa din egen kod och lösning.

 7. Fråga dina lärare: Om du känner att du fastnat eller inte förstår ett koncept, tveka inte att be om hjälp från dina lärare eller handledare. De är där för att stödja din inlärning.

Slutligen, använd AI som ett komplement till din inlärning och inte som en ersättning för din egen ansträngning. Att förstå och kunna tillämpa programmeringskoncept är nyckeln till att bli en kompetent och självständig utvecklare.

#Misstanke om medveten vilseledning

När vi uppmärksammar misstanke om medveten vilseledning så gör vi en egen undersökning och försöker se omfattning samt om vi kan styrka misstanken. Om vi finner misstanken styrkt så resulterar det i ett informationsmail till studenten och en anmälan till disciplinnämnden.

Normalt handlar det om vilseledning som kan styrkas i en större omfattning.

Eventuella inlämnande redovisningar som berörs av anmälan, låter vi vara orörda tills disciplinnämnden har kommit med sitt utslag. Därefter tar kursens examinator ett eget beslut om hur de skall hanteras. Examinatorns beslut kan inte överklagas.

I övrigt händer inget förrän disciplinnämnden är klar med ärendet. Tills vidare kan du fortsätta med dina studier som vanligt.

Om du blir anmäld kommer disciplinnämnden att kontakta dig för att höra din syn på saken.

#Disciplinnämnden

Du kan läsa om vilka som sitter i disciplinnämnden och på samma sida ser du när de sammanträder.

Här följer svar på en del vanliga frågor rörande disciplinnämndens arbete.

#Vad händer med examinationen…

…om en student fälls i disciplinnämnden?

Det är viktigt att känna till att disciplinnämnden eller rektor inte kan bestämma om en tentamen/uppsats ska godkännas eller underkännas, när en student misstänks för att ha försökt vilseleda med sin kunskap; disciplinnämndens prövning omfattar inte denna fråga. Läraren utsedd som examinator för kursen avgör detta. Det normala bör vara att bedömningen av examinationen uppskjuts tills frågan om studenten har fuskat är avgjord. Då kan läraren ta ställning i examinationsfrågan. Examinator har dock ingen skyldighet att examinera den aktuella tentamen eller uppsatsen om studenten gjort sig skyldig till fusk (Jareborg). Examinator behöver inte heller avvakta ett disciplinärt beslut om man bedömer att studentens prestation inte uppfyller kraven för godkänt betyg.

Ett betygsbeslut kan omprövas vid konstaterat fusk. Om fusk däremot inte har kunnat styrkas bör normalt examination ske.

…om en student frias i disciplinnämnden?

Om fusk inte kan bevisas bör examination normalt ske. I undantagsfall kan det vara motiverat att vägra att examinera ett prov, trots att det inte har kunnat styrkas att studenten handlat med avsikt att vilseleda om sina kunskaper.

Otillåtna hjälpmedel kan ha använts utan att kraven för disciplinära åtgärder i 10 kap. 1 § HF är uppfyllda. Så kan vara fallet om studenten använt otillåtet hjälpmedel utan att ha förstått att det inte var tillåtet. I sådant fall kan det vara rimligt att en bedömning av tentamen inte sker.

#Disciplinära åtgärder

De disciplinära åtgärder som kan komma i fråga vid förseelse är varning eller avstängning (enl. 10 kap 2 § HF). Disciplinära åtgärder får, enligt HF, inte vidtas senare än två år efter det att en förseelse har begåtts.

#Varning

Varning meddelas antingen av rektor eller av disciplinnämnden, om ärendet hänskjutits dit.

Om rektor beslutar att utdela varning, kan studenten begära att beslutet ska underställas disciplinnämnden för prövning. Det är viktigt att studenten underrättas om denna rättighet.

#Avstängning

Ett beslut om avstängning meddelas av disciplinnämnden och ska tillämpas genast, om annat inte föreskrivs i beslutet. Avstängning får ske under en eller flera perioder, dock högst sex månader. Ett beslut om avstängning innebär att studenten under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, d.v.s. förbud att delta i föreläsningar, seminarier, laborationer, examination, handledning eller dyl. Ett beslut om avstängning innebär också att studenten inte får använda högskolans IT-resurser samt vistas i högskolans lokaler.

När en student blir avstängd meddelas bl.a. berörd sektion, IT-avdelningen, Studerandeavdelningen vid högskolan och Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studenten kan överklaga ett beslut om avstängning och varning av disciplinnämnden hos Förvaltningsrätten.

#Mer funderingar?

Har du frågor och funderingar kring detta så kan du ställa dem i forumet som har en tråd kopplad till detta dokumentet.

#Revision history

 • 2023-10-16: (D, AAR) La till stycke om AI och skrev om text om vad som är tillåtet samarbete.
 • 2021-12-17: (C, AAR) Förtydligade att studenter ska skriva koden själva men kan samarbeta för att komma fram till en lösning.
 • 2020-11-27: (B, AAR) Uppdaterade förklaring av vad som utgör plagiering/kopiering av kod.
 • 2016-11-09: (A, mos) Kopia av information från disciplinnämnden.

Document source.