Kursen dbjs (v1)

By . Latest revision .

Kursen Webbprogrammering och databaser, a.k.a. dbjs, lär ut traditionell databasteknik med databaser, modellering, SQL tillsammans med databasprogrammering i JavaScript via webbklient och Node.js i Linux-miljö.

Nyare version av kursen

Detta dokument är version 1 av dbjs. Denna version av kursen gavs vårterminen 2017.

Från och med vårterminen 2018 är kursen förändrad till databas version 1.

Om du påbörjat en äldre version av kursen så skall du också slutföra denna versionen av kursen (eller göra om den nya kursen från start).

#Syfte

Kursens syfte är att ge studenten kunskaper i databasutveckling med relationsdatabaser och hur det kan appliceras inom området webbutveckling. Webbutvecklingen sker på både klient och serversidan med fokus på programmeringsspråket JavaScript.

En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter.

Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet, både teoretisk och praktisk, som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära sig använda processen att modellera och implementera en databasapplikation.

#Förkunskaper

Det formella förkunskapskravet är:

För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat 7,5 högskolepoäng i programmering.

#Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

 • Databasteknik allmän orientering
 • Relationsmodellen och relationsdatabaser
 • Databasmodellering
 • ER (Entity Relationship) modellering
 • Normalisering
 • Relationsalgebra
 • SQL (Structured Query Language) (skapa,modifiera och använda databastabeller)
 • Stored Procedures och Triggers (aktiva databaser)
 • Transaktioner
 • Prestanda och index.
 • Programmering med JavaScript på klient och serversidan
 • Att koppla JavaScript till relationsdatabaser
 • Verktyg och tekniker för utveckling och test

#Mål

#Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • vara väl bevandrad i relationsdatabaser och ha en övergripande förståelse för dess användning och dess fördelar och nackdelar

#Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • ha en grundlig, både teoretisk och praktisk,förmåga att använda relationsdatabaser
 • i detalj förstå och applicera processen att utveckla en databas från en problemställning till färdig klientapplikation
 • strukturerat och i detalj modellera och dokumentera en databas i form av en ER modell
 • utifrån en befintlig modell, praktiskt skapa och förändra samt använda en databas med SQL
 • designa och implementera en väl fungerande databasapplikation med tillhörande (client/server) klientapplikation

#Värderingsförmåga och förhållingssätt

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • översiktligt förstå, kunna förklara samt argumentera kring databaser och databashanteringssystem i allmänhet.

#Kursmoment

Kursen är uppdelad i kursmoment där varje kursmoment uppskattas till 20h studerande i form av programmering, undersökning, läsande, övningar, uppgifter, redovisning och eftertanke. Alla kursmoment skall redovisas och du samlar alla redovisningar i din me-sida.

#Kmom01: JavaScript klient

Det blir inledningsvis en del labbmiljö för att komma igång med kursen, så vi börjar med att få saker på plats, samtidigt som vi bekantar oss med de olika teknologier som kursen hanterar.

Det blir en introduktion till programmeringsspråket JavaScript och hur det används i webbläsaren tillsammans med HTML och CSS. Det blir fokus på JavaScript och minimalt med HTML och CSS.

Instruktion till kursmoment 01.

#Kmom02: Databas

Då dyker vi in i databaser tillsammans med SQL och ER-modellering. Jag har valt att introducera databasen SQLite som är en filbaserad databas. En filbaserad databas förenklar hanteringen eftersom databasen ligger i en enda fil och det finns inga användare eller behörigheter att konfigurera.

Instruktion till kursmoment 02.

#Kmom03: JavaScript server

De blir kodning på serversidan och där har vi valt Node.js och JavaScript. Vi behöver starta med att installera Node.js på servern och komma igång med hur Node.js fungerar. Vi ser hur man byggger upp en enkel webbserver, eller webbtjänst, med Node.js.

När vi fått ordning på Node.js och en enkel server så börjar vi koppla upp oss mot databasen. Vi fortsätter med SQLite ett tag till.

Instruktion till kursmoment 03.

#Kmom04: MySQL

Då går vi vidare till databasen MySQL och dess olika klienter samt prövar att använda SQL tillsammans med MySQL. Du får jobba igenom en övning i SQL som tar dig från de enklare konstruktionerna till mer utmanande saker som subqueries och RIGHT/LEFT OUTER JOIN. När övningen är slut så har du både kommit in i MySQL och bekantat dig med ytterligare varianter av SQL.

Du kommer även jobba vidare med JavaScript, Node.js och se hur du kan koppla dig till en MySQL databas.

Instruktion till kursmoment 04.

#Kmom05: Procedur, trigger, funktioner

Kursmomenten handlar dels om att programmera en databas med transaktioner, lagrade procedurer, triggers och inbyggda funktioner.

I kursmomentet introduceras också en webbserver för Node.js i form av Express. Du kommer igång med Express och ser hur du kan bygga upp en webb/RESTFul server och hur du kan skriva din applikationskod för att till exempel komma åt en databas och visa och uppdatera dess innehåll.

Instruktion till kursmoment 05.

#Kmom06: Index och prestanda

Detta kursmoment erbjuder en introduktion till hur databasen internt jobbar för att optimera de SQL-frågor du skriver och hur du bör använda index för att optimera din databas.

Instruktion till kursmoment 06.

#Kmom07/10: Projekt och examination

Avslutningsvis gör du ett projekt enligt en specifikation. Projektet är det sista som du gör och tillsammans med alla redovisningar som finns på din me-sida så används detta som underlag för att examinera dig från kursen.

Instruktion till kursmoment 10.

#Kurslitteratur

Måste jag skaffa kurslitteraturen?

#Kurslitteratur

Som kurslitteratur har jag valt följande bok, tillsammans med ett antal artiklar som finns tillgängliga på nätet.

Det finns läsanvisningar i samband med varje kursmoment.

 • Databasteknik – Thomas Radron-McCarthy, Tore Risch
  En lättläst och trevlig bok om grunderna i klassisk databasteknik.

 • Speaking JavaScript – Axel Rauschmayer.
  En bra strukturerad fri bok om JavaScript ES5, finns även efterföljare om ES6.

#Referenslitteratur

Följande böcker har jag valt som referenslitteratur. De kan vara bra att ha tillhands och ger lite extra läsmöjligheter. De behövs inte för att klara kursen men vill du bemästra kursens område så är dessa böcker bra startpunkter.

 • Database Systems - A Practical Approach to Design, Implementation and Management – Connolly, Begg
  Alternativ bok till kurslitteraturen Databasteknik.

 • HTML och CSS-boken – Rolf Staflin
  En stabil bok för att komma igång med HTML och CSS.

 • JavaScript: The definitive Guide – D. Flanagan
  En tegelsten, komplett med allt du vill veta om språket JavaScript med dess Core, DOM och eventhantering, inklusive en referens till olika funktioner. Perfekt för dig som verkligen vill JavaScript.

#Lektionsplan och rekommenderad studieplan

Det finns en rekommenderad studieplan kopplad till de kurstillfällen som erbjuds.

Det finns även en lektionsplan som du får i samband med kursstart. Lektionsplanen visar de tillfällena som är schemalagda träffar.

Finns det en lektionsplan så finns ofta bokningar av salar gjorda i bokningsschemat.

Studieplan, eventuell lektionsplan och eventuellt schema finns tillgängligt via kurstillfället på ITs.

Läs mer om den rekommenderade studieplanen och lektionsplanen.

#Lärarstöd och handledning

Schemalagda labbtillfällen, hangouts samt forum och chatt de viktigaste källorna för handledning. Läs om handledning och hjälp-till-självhjälp.

#Ladok

Enligt kursplanen finns ett antal ladokmoment och de är kopplade till kursens kursmoment enligt följande.

Kursens moment Ladok moment enligt kursplan
Kmom01 + kmom02 Inlämningsuppgift 1 á 2.5hp
Kmom03 + kmom04 Inlämningsuppgift 2 á 2.5hp
Kmom05 + kmom06 Inlämningsuppgift 3 á 2.5hp
Kmom07 - kmom10 Inlämningsuppgift 4 á 2.5hp

Totalt omfattar kursen 10hp.

Läs mer om rapportering av resultat.

#Betygsättning

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur bedömning och betygsättning sker.

#Kursutvärdering och kursutveckling

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur arbetet med kursutvärderingar och kursutveckling sker. Det är oerhört viktigt för mig att du säger till vad du tycker om kurs och kursmaterial, du kan alltid hojta till i både forum, chatt eller mail.

Läs om hur vi jobbar med kursutvärdering och kursutveckling.

#Kursplan

Kursplanen är kursens formella dokument som fastställts av högskolan. När kursen utvärderas görs det mot kursplanen. I kursplanen kan du läsa om kursens klassificering, syfte, innehåll, mål, generella förmågor, lärande och undervisning, bedömning och examination, litteratur, mm.

Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden PA1444 via BTH’s hemsida.

#Revision history

 • 2017-03-27: (A, mos) Alla kmom publicerade i samband med första rundan.

Document source.