Installera MariaDB Server på macOS

By . Latest revision .

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MariaDB på en macOS maskin.

Vi använder också en terminalklienten för att koppla oss mot databasen och vi provar några kommandon samt skapar en ny användare i databasen.

#Förberedelse

Du har macOS installerat och uppdaterat.

Du är bekant med terminalen i macOS.

Du har installerat och uppdaterat pakethanteraren brew.

#MariaDB Server

För att få bakgrunden till MariaDB så läser jag på i dokumentationen för MariaDB.

MariaDB Server innehåller databasservern och terminalbaserade klientprogram.

#Installera MariaDB Server

Installera databasen via pakethanteraren brew.

brew install mariadb

Du kan nu starta databasservern med följande kommando. Du kan även stoppa databasservern (stop) och se dess status (status).

mysql.server start

Du kan även starta databasservern som en “service” med brew. Då kommer databasen att starta även när du startar om din dator. Använd “stop” om du inte vill att databasservern skall startas automatiskt.

brew services start mariadb
brew services info mariadb

Nu är du redo att koppla upp dig mot databasservern.

#Använd terminalklienten mysql

Starta en terminal. Terminalprogrammet för MariaDB hamnar automatiskt i din sökväg, din PATH, så du kan starta det direkt i terminalen.

För att testa att databasservern fungerar, så kan du öppna terminalklienten och koppla upp dig mot databasen samt dubbelkolla versionen på din databasserver.

# Logga in som root användaren
sudo mariadb

Det kan se ut så här när du är uppkopplad mot databasservern.

$ sudo mariadb
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 42
Server version: 10.6.4-MariaDB Homebrew

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
Nu är terminalklienten uppkopplad mot databasservern.

Nu är terminalklienten uppkopplad mot databasservern.

Du kan nu utföra kommandot för att visa information om din egen användare.

SELECT USER();

Det kan se ut så här.

MariaDB [(none)]> SELECT USER();
+----------------+
| USER()     |
+----------------+
| root@localhost |
+----------------+

Om du skriver in ett felaktigt kommando så kan du lägga till ett ; så avslutas inmatningen av kommandot.

Du kan använda piltangenter tillbaka/fram för att redigera det du skriver in och du kan nå föregående kommando med pil upp/ned.

Du rensar skärmen med ctrl-l.

Du kan avsluta genom att skriva exit.

Låt oss prova att skriva in ett par kommandon för att bekanta oss med databasservern.

Du kan se vilken version av databasservern som är installerad genom att skriva in ett SQL kommando.

SELECT VERSION();

Det kan se ut så här men troligen skiljer versionssnumret hos dig.

MariaDB [(none)]> SELECT VERSION();
+----------------------------------+
| VERSION()            |
+----------------------------------+
| 10.6.4-MariaDB          |
+----------------------------------+

Du kan nu prova att skriva en SQL-sats för att se hur det fungerar.

SELECT NOW() AS 'The local time is';

Det kan se ut så här.

MariaDB [(none)]> SELECT NOW() AS 'The local time is';
+---------------------+
| The local time is  |
+---------------------+
| 2021-12-21 12:14:29 |
+---------------------+

Du kan se vilka databaser som finns i databasservern.

SHOW DATABASES;

Det kan se ut så här men det kan också skilja i din installation.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
+--------------------+

Då vet vi att terminalklienten, och databasservern, fungerar som de ska.

#Skapa en ny användare

Vi skall skapa en ny användare i databasen, en som har fulla behörigheter och vi kallar den “dbadm”.

Koppla upp dig med terminalklienten och kör följande SQL-sats för att skapa din användare.

CREATE USER 'dbadm'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd'
;

Kör följande sats för att ge användaren fullständiga rättigheter på alla databaser *.*, det blir i princip samma rättigheter som en root-användare som har tillgång till allt.

GRANT ALL PRIVILEGES
ON *.* TO 'dbadm'@'localhost'
WITH GRANT OPTION
;

Om något går fel kan du ta bort användaren med kommandot DROP.

DROP USER IF EXISTS 'dbadm'@'localhost';

Prova nu om du kan logga in med din nya användare. Avsluta din nuvarande databaskoppling (skriv “exit”) och öppna en ny så här.

mariadb -udbadm -pP@ssw0rd

Prova även att öppna den så här genom att skriva in lösenordet direkt i terminalen.

mariadb -udbadm -p

Du kan kontrollera att du nu är inloggad som din “dbadm” användare.

MariaDB [(none)]> SELECT USER();
+-----------------+
| USER()     |
+-----------------+
| dbadm@localhost |
+-----------------+

Tills vidare kan du nu använda din “dbadm” användare istället för root användaren.

#Avslutningsvis

Nu har du tillgång till databasen MariaDB och du kan koppla upp dig mot databasservern med en terminalklient och du kan logga in med din egenskapade “dbadm” användare.

#Revision history

 • 2022-01-20: (E, mos) Förtydligande om att logga in med lösenord.
 • 2021-12-21: (D, mos) Bytte från MySQL till MariaDB och flyttade MySQL Workbench till en egen artikel.
 • 2019-01-17: (C, mos) Bytte från .bash_profile till .bash_profile.
 • 2019-01-09: (B, mos) Nu enbart för macOS.
 • 2018-01-12: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: databas, mariadb, macOS.