Enkät

By . Latest revision .

I denna övning tittar vi på metoden Enkäter och hur den vara ett bra sätt för att samla in kvantitativ och kvalitativ data från många individer. Nackdelen med metoden ligger precis i detta med många individer då det krävs ganska många svar.

#Metoden Enkät

Rugg och Petre [1, pp. 141-151] argumenterar för svårigheten i enkät design och metoden och rekommenderar starkt att vi läser upp på metoden och dataanalys innan vi påbörjar en enkätstudie.

Så då gör vi det.

#Urval

Vi börjar med att ta en titt på de som vi vill ska svara på enkäten. Om vi vill svara med metoden enkät på frågan som vi tittade på i övningen “Skriv en forskningsfråga”:

Hur upplever utvecklare att funktionstestning i frontend i JavaScript säkerställer programvarans funktionalitet?

Vi kan av praktiska orsaker inte låta varenda JavaScript programmerare i världen svara på frågan, så vi behöver göra ett urval. Alla programmerare benämns då populationen och delmängden som besvarar enkäten är urvalet. Det viktiga att säkerställa är att delmängden blir ett representativt urval. Vi ser i [2] och [3] att författarna använder flera kapitlen för att beskriva hur man säkerställer detta vilket då också blir viktigt för oss.

[2] och [3] finns tyvärr inte som e-bok, men bör finnas på bibliotek runt om i landet.

#Enkätdesign och frågor

Börja alltid en enkät med att beskriva syftet med enkäten och att definiera begreppen som enkäten behandlar. I exemplet ovan kan det till exempel vara bra att definiera JavaScript-ramverk och funktionstestning så författarna och de som svarar på enkäten har samma definition [3, p. 93].

#Olika typer av frågor

I en enkät vill man ofta ställa två olika sorters frågor: bakgrundsfrågor och frågor som mäter latenta variabler.

Bakgrundsfrågorna kan handla om vilket kön, utbildning, erfarenhet, lön osv. som respondenten har. Vi kan sedan använda dessa bakgrundsfrågor för att dela upp vårt urval i olika delar för att se om respondentens bakgrund påverkar hur de svarar på enkäten. Se till att enkätens bakgrundfrågor speglar uppsatsens forskningsfrågor så att ni inte behöver göra om enkätstudien för att data saknas i efterhand.

Frågor som mäter latenta variabler är de frågor vi använder för att svara på

#Metod referenser

[1] Rugg, Gordon, and Marian Petre. A Gentle Guide to Research Methods, McGraw-Hill Education, 2006. ProQuest Ebook Central, Direkt länk via biblioteket

[2] Groves, R. M., Fowler Jr, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2011). Survey methodology. John Wiley & Sons.

[3] Berntson, E., Bernhard-Oettel, C., Hellgren, J., Näswall, K., & Sverke, M. (2016). Enkätmetodik. Natur och kultur.

#Avslutningsvis

Vi har tittat på metoden enkät och hur vi kan använda den på ett effektivt sätt.

#Revision history

  • 2022-12-19: (A, efo) Första utgåvan.

Document source.