Uppdatera värden i rader

Vi skall använda UPDATE för att uppdatera värden i rader och kolumner. Bekanta dig med refman för UPDATE.

Spara det du nu gör i filen dml-update.sql.

Vi skall göra en lönerevision för lärarna och höja deras löner.

#Grundlön till alla lärare

Så här kan en UPDATE se ut.

--
-- Update a column value
--
UPDATE larare SET lon = 30000 WHERE akronym = 'gyl';

Börja med att se till så att alla lärare har en lön. De som inte har en lön skall ha 30000 i ingångslön.

Låt mig visa hur du kan göra det. Ovan ser du hur du uppdaterar en lärares lön. Du kan också uppdatera två lärares lön om du vinklar WHERE-delen på följande sätt.

UPDATE larare
  SET
    lon = 30000
  WHERE
    akronym = 'gyl'
    OR akronym = 'ala'
;

Här är ytterligare en likvärdig konstruktion.

UPDATE larare
  SET
    lon = 30000
  WHERE
    akronym IN ('gyl', 'ala')
;

Ett alternativ hade varit att sätta grundlönen för alla lärare som har NULL i lön.

UPDATE larare
  SET
    lon = 30000
  WHERE
    lon IS NULL
;

Oavsett vad så har nu alla lärare en lön. Du kan dubbelkolla att du har samma värden som jag genom att summera deras lönesumma.

mysql> SELECT SUM(lon) AS 'Lönesumma', SUM(kompetens) AS Kompetens FROM larare;
+------------+-----------+
| Lönesumma | Kompetens |
+------------+-----------+
|   305000 |     8 |
+------------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)

Låt oss även kolla vilka löner lärarna har för tillfället. Det är bra inför nästa övning. Det blir en avstämning på att du har samma värden som jag.

Vi använder följande SELECT.

SELECT akronym, avdelning, fornamn, kon, lon, kompetens
FROM larare
ORDER BY lon DESC;

Så här kan det se ut.

mysql> SELECT akronym, avdelning, fornamn, kon, lon, kompetens
  -> FROM larare
  -> ORDER BY lon DESC;
+---------+-----------+-----------+------+-------+-----------+
| akronym | avdelning | fornamn  | kon | lon  | kompetens |
+---------+-----------+-----------+------+-------+-----------+
| dum   | ADM    | Albus   | M  | 80000 |     1 |
| min   | DIDD   | Minerva  | K  | 40000 |     1 |
| sna   | DIPT   | Severus  | M  | 40000 |     1 |
| hoc   | DIDD   | Madam   | K  | 35000 |     1 |
| ala   | DIPT   | Alastor  | M  | 30000 |     1 |
| gyl   | DIPT   | Gyllenroy | M  | 30000 |     1 |
| fil   | ADM    | Argus   | M  | 25000 |     1 |
| hag   | ADM    | Hagrid  | M  | 25000 |     1 |
+---------+-----------+-----------+------+-------+-----------+
8 rows in set (0.00 sec)

Dubbelkolla att du kan köra skriptet med samtliga SQL-kommandon.

mariadb skolan < dml-update.sql

#Revision history

 • 2022-01-03: (F, mos) Genomgången inför v2 och MariaDB.
 • 2019-01-11: (E, mos) Lade till asciinema och körning av skriptet.
 • 2018-03-27: (D, mos) Sluttabellen skall inte ha NULL i lön, uppdaterad.
 • 2018-03-22: (C, mos) Delade i två delar och flyttade lönerevision till egen del.
 • 2018-02-09: (B, mos) Flyttade bash-återskapa till eget dokument, utskrift av sum kompetens.
 • 2017-12-28: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.