Uppdatera tabellens struktur

Oops, vi glömde ett fält i tabellen lärare. Vi vill nämligen lagra lärarens kompetens som en siffra mellan 1-10.

Spara det du nu gör i filen ddl-alter.sql.

#ALTER TABLE

Ibland vill man kunna ändra befintlig tabellstruktur och ta bort, modifiera eller lägga till nya kolumner i en tabell. Det händer att man vill göra detta när databasen redan innehåller rader som man inte vill ta bort. Att uppdatera en befintlig tabellstruktur kan göras med kommandot ALTER TABLE.

-- Add column to table
ALTER TABLE larare ADD COLUMN kompetens INT;

Gör nu följande steg på egen hand, läs refmanualen vid behov.

 1. Lägg till kolumnen kompetens (integer) i tabellen lärare med hjälp av kommandot ALTER TABLE.
 2. Ta bort samma kolumn med kommandot ALTER TABLE DROP COLUMN.
 3. Lägg till samma kolumn igen, modifiera så att kolumnen definieras med default-värdet 1 (DEFAULT) och att den inte kan innehålla NULL-värden (NOT NULL).

Ledtråd till 3:an är att titta i refman för ALTER TABLE och för CREATE TABLE.

När du lyckas så kommer samtliga lärare ha en kompetens av 1, vilket är defaultvärdet.

Det skall nu se ut så här.

mysql> SELECT akronym, fornamn, kompetens FROM larare;
+---------+------------+-----------+
| akronym | fornamn  | kompetens |
+---------+------------+-----------+
| ala   | Alastor  |     1 |
| dum   | Albus   |     1 |
| fil   | Argus   |     1 |
| gyl   | Gyllenroy |     1 |
| hag   | Hagrid   |     1 |
| hoc   | Madam   |     1 |
| min   | McGonagall |     1 |
| sna   | Severus  |     1 |
+---------+------------+-----------+
8 rows in set (0.00 sec)

Vi kan studera tabellens struktur med kommandot SHOW COLUMNS, det ger oss en översikt av de datatyper och förutsättningar som tabellen har.

mysql> SHOW COLUMNS FROM larare;
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| akronym  | char(3)   | NO  | PRI |     |    |
| avdelning | char(4)   | YES |   | NULL  |    |
| fornamn  | varchar(20) | YES |   | NULL  |    |
| efternamn | varchar(20) | YES |   | NULL  |    |
| kon    | char(1)   | YES |   | NULL  |    |
| lon    | int(11)   | YES |   | NULL  |    |
| fodd   | date    | YES |   | NULL  |    |
| kompetens | int(11)   | NO  |   | 1    |    |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.00 sec)

Vi kan se vår nya kolumn kompetens längst ned där det står att den inte får vara NULL och defaultvärdet är 1.

#Kör kommandona i filen

Försök göra så att du kan köra filen upprepade gånger efter varandra, ofta kan det handla om att du behöver justera ordningen på kommandona i filen, eller kontrollera om kolumnen finns med “IF EXISTS”.

#Revision history

 • 2022-01-16: (D, mos) Ändra namn till ddl-alter.sql.
 • 2022-01-03: (C, mos) Genomgången inför v2 och MariaDB.
 • 2018-02-09: (B, mos) Mer text om hur återskapa.
 • 2017-12-28: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.